Vilkår for brug af Tjenesten

1.1. Disse vilkår (“Vilkår”) regulerer din anvendelse af tjenesten (“Tjenesten”), som stilles til rådighed af The Other Project ApS, binavn af Booost Digital ApS, Hovedvagtsgade 8, 5. sal, 1103 København K, CVR-nr. 38546422 (“The Other Project”).

1.2 I henhold til disse Vilkår er følgende begreber defineret således:

A. “Opgave” betyder: a) enhver type job, projekt eller anden form for opgave som Virksomheden udbyder til Udbyderne gennem Tjenesten (“Opslået Opgave“), samt b) enhver opgave, projekt eller job af samme art som et Opslået Opgave, som etableres mellem Virksomheden og Udbyderen, når der har været forudgående Dialog via Tjenesten (“Efterfølgende Opgave“)

B. “Dialog” betyder enhver kontakt initieret mellem Virksomhed og Udbyder vedrørende Udbyderens udførelse af et eller flere Opgaver for Virksomheden.

C. “Udbyderen” betyder den udbyder, som opretter en Udbyder-profil med henblik på at antage et Opgave ved brug af Tjenesten.

D. “Virksomhed” betyder den bruger, som opretter en opgave på The Other Project.

E. “Projektperioden” betyder den aftalte periode, hvori Udbyderen udfører en Opgave for Virksomheden.

F. “Aftalen” betyder den aftale, som etableres mellem Virksomhed og Udbyder ved brug af Tjenesten.

LÆS NØJE DISSE VILKÅR INDEN DU TILGÅR ELLER BRUGER TJENESTEN

1.4 Med din accept af disse vilkår accepterer du, at din adgang til og brug af Tjenesten er er reguleret af disse Vilkår. Ved at acceptere disse Vilkår etableres dermed et kontraktforhold mellem dig og The Other Project. Disse Vilkår erstatter udtrykkeligt tidligere aftaler eller ordninger med dig. The Other Project kan, såfremt du væsentlig misligholder dine forpligtelser over for The Other Project, øjeblikkeligt opsige kontraktforholdet med dig og ophøre med at yde Tjenester til dig, eller generelt ophøre med at tilbyde eller nægte dig adgang til Tjenesten eller nogen bestanddel deraf på et hvilket som helst tidspunkt af enhver grund.

1.5 The Other Project forbeholder sig retten til fra tid til anden at ændre Vilkårene relateret til Tjenesten. Du vil blive informeret om ændringen, herunder hvilke ændringer i vilkårene, som The Other Project ønsker gennemført. Ændringer i vilkårene varsles med 14 dage, med udtrykkelig angivelse af ændringernes ikrafttrædelsesdato. Din fortsatte brug efter denne dato, udgør dit udtrykkelige samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår.

1.6 Udbyderen er selv ansvarlig for at fastsætte den pris, som du vil udføre en Opgave til. The Other Project må ikke i øvrigt påvirke din prissætning. The Other Project har mulighed for at præsentere dig for relevante Opgaver opslået via Tjenesten, idet The Other Project dog ikke må kræve, at du tager disse Opgaver.

1.7 Din anvendelse af tjenesterne udgør dit udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at du mister fortrydelsesret i henhold til dit kontraktforhold med The Other Project. Accepterer du ikke disse vilkår ønsker The Other Project ikke at give dig adgang til tjenesten, og du bør øjeblikkeligt ophøre med at bruge tjenesten.

Tjenesten

2.1. Tjenesten udgør en teknologiplatform, udviklet og designet af The Other Project, som sætter Virksomhed og Udbyder i stand til at indgå Aftale om udførelse af et Opgave. The Other Project er formidler af Opgaver via teknologiplatformen og er uden ansvar for udførelsen af de Opgaver, Udbyderen udfører for Virksomheden.

2.2 Virksomheden og Udbyderen accepterer at formidlede Opgaver via teknologiplatformen og selve Aftalen i udgangspunktet er underlagt bestemmelserne i disse Vilkår, idet Virksomhed og Udbyder ved gensidig aftale kan fravige bestemmelserne i disse vilkår.

2.3 Det ligger uden for The Other Projects interessesfære hvad der i øvrigt aftales mellem Virksomhed og Udbyder. Virksomhed og Udbyder opfordres til gensidigt at sikre, at eventuelle ændringer i aftaleforholdet mellem Virksomhed og Udbyder afspejler realiteten af det aftaleforhold, der til enhver tid måtte bestå mellem Virksomhed og Udbyder.

Opgaver

3.1 Ved at udbyde Opgaven på Tjenesten, herunder ved at acceptere disse Vilkår, indestår Virksomheden for, at (a) have den nødvendige bemyndigelse til at tilbyde Opgaven, og/eller at have fuld autoritet til at indgå Aftalen og derved tilbyde Opgaven til Udbyderen og (ii) Opgaven er korrekt og dækkende angivet og beskrevet.

3.2 Ved at antage Opgaven indestår Udbyderen for, at have den nødvendige bemyndigelse til at antage Opgaven, og/eller at have fuld autoritet til at indgå Aftalen.

3.3 The Other Project er ikke part I aftalen, hvorfor eventuelle tvister der måtte opstå mellem Udbyder og virksomheden vedrørende og/eller I forbindelse med jobbet og aftalen skal afgøres mellem Udbyder og virksomheden, og The Other Project fraskriver sig ethvert ansvar I denne sammenhæng.

Virksomhedens og udbyderens forpligtelser

4.1 Udbyderen er ansvarlig for forsvarlig adfærd inden for sit erhverv i Projektperioden. Udbyderen indestår for at besidde nødvendig viden, erfaring og evner til korrekt at udføre Opgaven i henhold til aftalte og/eller sædvanlige vilkår. Virksomheden kan fastsætte yderligere krav om ekspertise i Aftalen. Dette skal dog fremgå eksplicit af opgaveudbuddet. Ved at acceptere disse Vilkår fraskriver Udbyderen sig enhver ret til at rette krav mod Virksomheden eller The other Project på baggrund af tab, skader eller andet som måtte opstå som følge af manglende og/eller mangelfuld ekspertise og/eller kompetencer.

4.2 Virksomheden er ansvarlig for, at Udbyderen opnår adgang til at kunne udføre Opgaven korrekt, herunder, i det omfang det måtte være nødvendigt, adgang til Virksomhedens lokaler, IT-systemer mv. Såfremt Opgaven nødvendiggør at Udbyderen fysisk befinder sig i Virksomhedens lokaler, er Virksomheden ansvarlig for forsvarligt arbejdsmiljø for Udbyderen i henhold til gældende arbejdsmiljøregler for sådanne erhverv.

4.3 The Other Project anvender kontinuerligt betydelige ressourcer på at tilbyde de bedste og mest relevante Opgaver gennem Tjenesten. For at The Other Project kan fortsætte med dette, er det en forudsætning, at Opgaven faktureres af Udbyderen til Virksomheden gennem Tjenesten. Du accepterer derfor som Udbyder at fakturere jobbet via Tjenesten, samt at fakturere en eventuel forlængelse af samme Opgave via Tjenesten. 

4.4 Omgåelse af bestemmelsen i punkt 4.3 ovenfor medfører øjeblikkelig ophør af din adgang til Tjenesten

Ejerskab

5.1 Tjenesten og alle rettighederne hertil er og skal forblive The Other Projects ejendom. Hverken disse Vilkår eller din brug af Tjenesten overdrager eller bevilger dig nogle rettigheder til Tjenesten eller deres indhold. Som konsekvens heraf har du blandt andet ingen rettigheder til at bruge eller på nogen måde henvise til The Other Projects firmanavne, logoer, navne på produkter eller Tjenesten, samt varemærker uden The Other Projects skriftlige godkendelse.

Din brug af tjenesten

6.1 Du skal være mindst 18 år gammel eller være myndig for at oprette en opgave eller oprette dig som Udbyder. Du indvilliger i at sørge for at have korrekte, fuldstændige og ajourførte oplysninger i din opslåede opgave forud for indgåelse af Aftalen. Hvis du ikke har korrekte, fuldstændige og ajourførte informationer, f.eks. hvis du som Udbyder ikke har oplyst betalingsinformationer eller gyldigt CVR-nummer, kan det resultere i din manglende mulighed for at tilgå og bruge Tjenesten eller The Other Project’s opsigelse af Aftalen med dig.

6.2 Når du registrerer en Udbyder-konto, og så længe du opretholder en aktiv Udbyder-konto, accepterer du at modtage e-mails om aktiviteter på Tjenesten og om relevante informationer fra The Other Project. Du kan til enhver tid framelde dig disse emails.

6.3 Du må ikke tillade tredjeparter at bruge din Udbyder-konto, eller overdrage din Udbyder-konto til nogen anden person eller enhed. Du må ikke tilbyde Opgaver eller antage en Opgave på vegne af tredjeparter. Du indvilliger ligeledes i at overholde alle gældende love under brug af Tjenesten.

6.4 Udbyderen må ikke helt eller delvist automatisere bud og dialoger til Virksomheder.

6.5 Tjenesten må på ingen måde anvendes af dig til brug for markedsføring. Dette værende hverken direkte eller skjult markedsføring for dine eller andres produkter og ydelser.

6.6 Det er ikke tilladt at initiere en dialog, at afgive endeligt bud eller at aftale et job med virksomheder, der har opslået det pågældende job i The Other Project, uden om tjenesten.

6.7 Alt brugerindhold leveret af dig forbliver din ejendom. Dog, ved at levere brugerindhold til The Other Project bevilliger du en til The Other Project opsigelig ret til at underlicensere, bruge, kopiere, ændre, producere, aflede værker fra, distribuere, offentligt fremvise, offentligt opføre eller på anden vis benytte sådant brugerindhold, uden varsel af eller samtykke fra dig og uden krav om betaling til dig eller nogen anden person eller enhed.

6.8 Du erklærer og garanterer at: (i) du enten er eneejeren af alt dit brugerindhold, og/eller at du har alle rettigheder, licenser, samtykker, autoritet og/eller frigørelseserklæringer mv., som er nødvendige for at bevillige The Other Project licensen til brugerindholdet, som beskrevet ovenfor, og (ii) The Other Project’s brug af underlicensen ikke vil overtræde, misbruge eller på anden vis krænke eventuelle tredjepartsrettigheder eller lovbestemmelser, uanset art og omfang.

6.9 Du indvilliger i ikke at levere brugerindhold, som er ærekrænkende, injurierende, hadefuldt, voldeligt, obskønt, pornografisk, ulovligt eller på anden vis fornærmeligt.

Betaling

7.1 Udbyderen udarbejder en opgørelse over det aftalte salær for Udbyderens udførelse af Opgaven (“Opkrævning“) og sender Opkrævningen til Virksomheden via The Other Project. Ved at sende Opkrævningen genereres der via Tjenesten en faktura, som sendes til The Other Project med Udbyderen som afsender. The Other Project sender herefter en faktura til Virksomheden med The Other Project som afsender. Når Virksomheden betaler The Other Projects faktura overføres Udbyderens tilgodehavende herefter til Udbyderens konto. Udbyderens tilgodehavende fratrækkes altid gældende servicegebyr jf. punkt 7.3. The Other Project er ikke ansvarlig for manglende betalingsvilje og/eller evne fra Virksomheden. Enhver tvist eller uoverensstemmelse der måtte opstå på baggrund af betaling for Opgaven eller Udbyderens arbejde i øvrigt er The Other Project uvedkommende. Såfremt Virksomheden ikke betaler fakturaen inden betalingsfristens udløb, igangsættes en inddrivelsesprocedure.

7.2 The Other Project anvender en betalingstjenesteudbyder. Behandlingen af betalinger i forbindelse med din brug af platformen er, ud over disse Vilkår, undergivet betalingstjenesteudbyders og din betalingskortsudsteders vilkår, betingelser og privatlivspolitikker. The Other Project er ikke ansvarlig for fejl, mangler eller forsinkelser fra betalingstjenesteudbyders eller betalingskortsudsteders side. Ved betaling med kreditkort pålægges et transaktionsgebyr. Transaktionsgebyret fremgår af betalingsvinduet.

7.3 Du forstår og accepterer som Virksomhed, at The Other Project, som tredjemand og uden partsstatus i henhold til Aftalen, på vegne af Udbyderen er berettiget til at opkræve betaling. Du forstår og accepterer som Virksomhed, at din betalingsforpligtelse over for Udbyderen vedstår indtil betaling og fakturering er sket gennem Tjenesten, hvorfor frigørelse af kravet forudsætter The Other Projects modtagelse af betalingen. Du forstår og accepterer som Udbyder, at The Other Project er berettiget til at opkræve et servicegebyr på 2,5-6% af denne betaling. Du forstår og accepterer ligeledes som Virksomhed, at The Other Project er berettiget til at opkræve et servicegebyr på 2,5-6% som pålægges alle opkrævninger.

7.4 Udbyder og Virksomhed forstår og accepterer, at betaling ikke må forekomme på anden vis end foreskrevet i disse Vilkår.

Databeskyttelse

8.1 Ved din afgivelse af oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse er du indforstået med og samtykker til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af selve The Other Projects forretningskoncept kan blive tilgængelige for enhver, der benytter Tjenesten. Dette gælder dog ikke for bankoplysninger og andre finansielle oplysninger, som vil blive behandlet fortroligt.

8.2 The Other Project vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de opgivne oplysninger ikke er tilgængelige for brugere i videre omfang end det, der er en nødvendig følge af The Other Projects forretningskoncept. Dine oplysninger videregives herudover ikke til tredjemand. Du er dog indforstået med, at dine oplysninger bliver brugt til interne, statistiske og anonyme bedømmelsesformål.

Ansvarsfraskrivelse, ansvarsbegrænsning og force majeure

9.1 Tjenesten leveres “som den fremgår” og “som den er til rådighed”. The Other Project fraskriver sig ethvert ansvar og alle garantier – af enhver art – der ikke udtrykkeligt fremgår af disse vilkår, herunder indforståede og stiltiende garantier vedrørende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, samt vedrørende at der ikke foreligger krænkelse af tredjemandsrettigheder. Endvidere afgiver The Other Project ingen erklæringer om eller garantier vedrørende pålideligheden, rettidigheden, kvaliteten, egnetheden eller tilgængeligheden af den opgave eller nogen anden form for services eller produkter, der faciliteres gennem brugen af tjenesterne, eller garantier for at jobbet vil blive udført uforstyrret eller fejlfrit. The Other Project garanterer ikke kvaliteten, egnetheden, sikkerheden eller evnerne af tredjepartsudbydere, herunder virksomheder og Udbydere. Du indvilliger I at al risiko, som opstår ud fra din anvendelse af tjenesterne og enhver service I forbindelse hermed, udelukkende er din risiko I det videst mulige omfang, som det er tilladt I henhold til gældende lov.

9.2 The Other Project fraskriver sig et ethvert ansvar for indirekte, tilfældige og særlige tab, samt følgeskader, herunder blandt andet, men ikke begrænset til, mistet fortjeneste, mistede data, personskade eller ejendomsskade relateret til, I forbindelse med eller på anden vis resulterende fra brug af tjenesterne, selv hvis The Other Projet er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. The Other Project er ikke ansvarlig for eventuelle skader, ansvar eller tab, der udspringer af: (a) din brug af eller tiltro til tjenesterne eller din manglende evne til at tilgå og/eller bruge tjenesterne; eller (ii) nogen transaktion eller noget forhold mellem dig og nogen tredjepartsudbyder. Under ingen omstændigheder kan The Other Projects samlede ansvar over for dig I forbindelse med disse tjenester for alle skader, tab og søgsmål overstige tyve tusinde kroner (DKK 20.000,00).

9.3 The Other Projects tjeneste kan anvendes af dig til at etablere et forhold vedrørende pågældende job fra tredjepartsudbydere, men du accepterer udtrykkeligt, at The Other Project ikke har noget ansvar eller på nogen måde hæfter over for dig I relation til ydelser, som leveres til dig af tredjepartsudbydere, andet end hvad der udtrykkeligt måtte følge af disse vilkår.

9.4 The Other Project er under ingen omstændigheder ansvarlig overfor dig, hvis der foreligger force majeure hos The Other Project eller dennes underleverandører, herunder I forbindelse med krig, mobilisering, uforudsigelige svigt, forsinket eller manglende leverancer, ildebrand, strejker, lockout, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, edb-virus, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, restriktioner fra offentlige myndigheder samt lignende force majeure begivenheder, som ligger uden for The Other Projects kontrol, og som The Other Project ikke ved aftalens indgåelse burde have taget I betragtning.

Skadesløsholdelse

10.1 Du indvilliger i at skadesløsholde og friholde The Other Project og dets medarbejdere og eventuelle bestyrelsesmedlemmer og agenter for alle og ethvert krav, erstatningsansvar, forpligtelser, tab, ansvar og udgifter (herunder advokatsalærer), der måtte opstå på baggrund af eller i forbindelse med: (i) din brug af Tjenesten, eller services eller produkter erhvervet gennem brug af Tjenesten; (ii) dit brud på eller krænkelse af disse Vilkår; eller (iii) din krænkelse af tredjepartsrettigheder, herunder af tredjepartsudbydere.

Voldgift

Voldgift

11.1 Enhver tvist mellem The Other Project og dig skal afgøres efter dansk ret. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler. Tvisten skal afgøres med Byretten i København som rette værneting.

Andre bestemmelser

12.1 Ved at acceptere disse Vilkår samtykker du til, at The Other Project løbende og uden ansvar kan tilgå dine korrespondancer med andre brugere af og på Tjenesten.

12.2 Hvis nogen bestemmelse i disse Vilkår findes at være helt eller delvist ugyldig eller umulig at håndhæve ifølge gældende lov, skal den pågældende bestemmelse eller del deraf anses for ikke at være en del af disse Vilkår, men lovligheden og gyldigheden af de andre bestemmelser i disse Vilkår vil ikke være påvirket.

12.3 Disse Vilkår udgør hele parternes aftale og parternes forståelse af indholdet heraf. Vilkårene erstatter og afløser alle forudgående eller samtidige aftaler eller forpligtelser vedrørende Vilkårenes indhold.